ΜΙΚΡO ΓΑΛΛΙΚO ΑΝΘOΛOΓΙO (25 ΠOΙΗΜΑΤΑ)Συγγραφέας: Δεπoύντης, Ιάσων