ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Όροι χρήσης

Αυτοί είναι οι γενικοί όροι που διέπουν την πρόσβασή σας και τη χρήση του Δικτυακού τόπου (www.digital.govostis.gr). Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας ή/και οποιαδήποτε από τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας δεσμεύεστε από τους παρακάτω Όρους και τις Προϋποθέσεις.

Ο επισκέπτης / χρήστης του Δικτυακού μας τόπου οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τις διατάξεις και τους κανόνες του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου. Επίσης, οφείλει να σέβεται στο ακέραιο τη ρητή απαγόρευση υιοθέτησης πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στον Κώδικα Συμπεριφοράς Χρηστών του INTERNET (NETIQUETTE).

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.

Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά οποιουδήποτε κειμένου ή εγγράφου που αποτελεί περιεχόμενο της βάσης www.digital.govostis.gr χωρίς τη ρητή προηγούμενη συναίνεση των ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΓΚΟΒΟΣΤΗ.

Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Δήλωση εκδοτικού οίκου

Το περιεχόμενο της παρούσας ψηφιοποίησης έχει τύχει επιμελούς και αναλυτικής επιστημονικής επεξεργασίας.

Newsletters - Ενημερωτικά Δελτία

Η αποστολή Νewsletter από το Διαδικτυακό μας τόπο γίνεται μόνο σε όσους χρήστες / επισκέπτες το επιθυμούν και είναι απόλυτα συμβατή τεχνικά με τους κανονισμούς αποστολής αλληλογραφίας. Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΚΟΒΟΣΤΗ παρέχουν στους λήπτες της υπηρεσίας Newsletter τη δυνατότητα να διαγραφούν από τη λίστα παραληπτών. Τα e-mail των παραληπτών των Newsletters χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό.

Σύνδεσμοι (links) προς άλλα sites

 

Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΚΟΒΟΣΤΗ δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων διαδικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων (links, hyperlinks ή διαφημιστικών banner) ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Η παραπομπή σε άλλους διαδικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών μας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων διαδικτυακών τόπων, όπου και οφείλετε να απευθύνεστε.

ΠΙΣΩ